Breaking News
Home / ข่าว / กลุ่มมิตรผล สนับสนุน SUT Hackathon บ่มเพาะไอเดียคนรุ่นใหม่ ติดปีกแนวคิด ‘นวัตกรรมการเกษตร’ และ ‘สตาร์ทอัพ’ แก่เยาวชนไทย ยุค 4.0

กลุ่มมิตรผล สนับสนุน SUT Hackathon บ่มเพาะไอเดียคนรุ่นใหม่ ติดปีกแนวคิด ‘นวัตกรรมการเกษตร’ และ ‘สตาร์ทอัพ’ แก่เยาวชนไทย ยุค 4.0

กลุ่มมิตรผล สนับสนุน SUT Hackathon บ่มเพาะไอเดียคนรุ่นใหม่ ติดปีกแนวคิด ‘นวัตกรรมการเกษตร’ และ ‘สตาร์ทอัพ’ แก่เยาวชนไทย ยุค 4.0

 กรุงเทพฯ 2 สิงหาคม 2561 – คนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคต โดยเฉพาะ Gen-Y และ  Gen-Z ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต จะเห็นได้ว่าพวกเขามีทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความฝัน ความเชื่อมั่น และแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนๆ พลังของคนรุ่นใหม่นี้ปรากฏชัดในภาคธุรกิจ ซึ่งเต็มไปด้วยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง หรือ ‘สตาร์ทอัพ’ ที่มุ่งมั่นคิดค้น ต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันใหม่ๆ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ แต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

กว่า 45% ของพื้นที่ในประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร ในขณะที่ประชากร
จำนวน 32% ของประเทศ หรือประมาณ 12 ล้านคนที่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม สามารถสร้างผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ได้เพียง 10% เมื่อเทียบกับภาคบริการที่สร้าง GDP ได้สูงถึง 50%
แสดงถึงความไม่สมดุลระหว่างแรงงานและประสิทธิภาพทางการผลิตในภาคการเกษตร สิ่งเหล่านี้กำลังบอกเราว่าภาคเกษตรเองก็ต้องการพลังจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้ามาช่วยสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนให้กับการทำเกษตรเช่นกัน โดยคนรุ่นใหม่เหล่านี้ หากได้รับการ
บ่มเพาะแนวคิดและการสร้างทักษะที่เหมาะสม ก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
สำหรับประเทศไทยในอนาคต

กิจกรรม “SUT Hackathon ครั้งที่ 4 : From Farm to Factory” ซึ่งจัดโดยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุรนารี (Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA) ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มมิตรผล และโครงการ Startup Thailand Academy กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งบ่มเพาะและขับเคลื่อนคลื่นลูกใหม่ให้กับภาคการเกษตร ด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตลอดจนพัฒนาการทำเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการท้าทายด้วยโจทย์การพัฒนาประสิทธิภาพในการปลูกและแปรรูปพืชเกษตร เช่น มันสำปะหลัง และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ของไทย

“กลุ่มมิตรผล ตระหนักถึงความสำคัญของพลังคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สำคัญ
ในอนาคต จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ‘SUT Hackathon ครั้งที่ 4 : From Farm to Factory’ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่จริงที่โรงงานและไร่มันสำปะหลังในเครือโรงงานมิตรผล เพื่อเติมเต็ม
การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง และสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมให้กับภาคเกษตรไทยต่อไป” นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล กล่าว

ตลอดระยะเวลา 4 วันของการดำเนินกิจกรรม “SUT Hackathon” นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้านผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย เริ่มด้วยการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ณ โรงแป้ง บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในเครือ
กลุ่มมิตรผล และไร่มันสำปะหลังบริเวณโดยรอบ และการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา หลังจากนั้น นักศึกษาแต่ละทีมได้ร่วมกันระดมสมองค้นหาไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพิชิตโจทย์การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลัง ด้วยนวัตกรรมในแบบ “From Farm to Factory” โดยมีคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นที่ปรึกษา ก่อนที่แต่ละทีมจะนำเสนอผลงาน
แก่คณะกรรมการ

ผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทุกทีมล้วนสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการ ทั้งยังแสดงถึงทักษะความรู้ของทีมเจ้าของผลงานได้เป็นอย่างดี โดยผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ PaperPest” ผลิตภัณฑ์สำหรับตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืช (Paper-based pesticide indicator) ที่ช่วยให้เกษตรกรและผู้บริโภคที่รักสุขภาพ สามารถตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่แฝงอยู่ในพื้นที่การทำเกษตรหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อย่างง่ายๆ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงในการรับสารเคมีในชีวิตประจำวัน

นางสาวจิราพร ชุมพล นักศึกษาระดับปริญญาเอก และนางสาวรติมา จันธิมา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตัวแทนทีมเจ้าของผลงาน PaperPest ภายใต้
การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สินีนาฏ ศิริ กล่าวว่า “ผลงานดังกล่าวเกิดจากความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการใช้สารเคมีในการทำเกษตร โดยต้องการสร้างความตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การหลีกเลี่ยงหรือเลิกใช้สารเคมีในการทำเกษตร และต่อยอดไปสู่แนวทางการทำเกษตรที่ยั่งยืน รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มผู้บริโภค ให้สามารถหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีปริมาณสารเคมีเจือปนมากเกินไป โดยนำแป้งมันที่มีโครงสร้างเหมาะสมกับการพัฒนาเป็นไบโอเซ็นเซอร์มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม”

“กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เราได้นำผลงานการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมได้จริงเป็นครั้งแรก จึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัล และอยากให้มีการจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีก เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาจริงต่อไป”
นางสาวจิราพร กล่าว

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ผลงาน “CAScloud” แอพพลิเคชั่นเพื่อให้คำปรึกษาเกษตรกรตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนช่วยวางแผนการทำเกษตรและบันทึกรายรับรายจ่าย
ส่วนรางวัลรองวัลชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Special Award ได้แก่ ผลงาน “Castech” ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบปริมาณแป้งของหัวมันสำปะหลังในเบื้องต้นได้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในการขายผลผลิต

“กิจกรรม ‘SUT Hackathon ครั้งที่ 4 : From Farm to Factory’ เพื่อจุดประกาย บ่มเพาะ และติดปีกความเป็นผู้ประกอบการให้กับคนรุ่นใหม่ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี นักศึกษาทุกทีมได้แสดงออกซึ่งทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการแก้ปัญหา อันเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของผู้ประกอบการที่จะต้องรู้จักปรับใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนอย่างถูกจุดและต่อเนื่อง จะกลายเป็นแรงกระเพื่อมและฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยต่อไปในอนาคต” รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวทิ้งท้าย

About admin

Check Also

บทความพิเศษ เรื่องส่องเกษตรยุค “ออเจ้า” ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว สู่ยุคปัจจุบัน

บทความพิเศษ เรื …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: